top of page

Algemene Voorwaarden Vordering op Maat

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief alle vervolgopdrachten en aanvullende werkzaamheden, welke door Noortje Niessen h.o.d.n. Vordering op Maat (hierna te noemen: “VoM”), gevestigd te Vught (postbus 2, 5260 AA) inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55029019, worden uitgevoerd.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “wederpartij” iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die VoM een opdracht heeft verstrekt, dan wel een aanbod daartoe heeft ontvangen, aangeduid.

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “opdracht” verstaan alle afspraken die VoM met de wederpartij heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot, de opdracht waarin de omvang van de dienstverlening van VoM is vastgelegd, de onderhavige algemene voorwaarden alsmede alle andere (aanvullende) afspraken die tussen de wederpartij en VoM zijn gemaakt.

Offerte

4. Alle offertes van VoM zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ook na aanvaarding daarvan door de wederpartij, mits de herroeping door VoM onverwijld geschiedt.

5. VoM kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht VoM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

Tussentijdse beëindiging

7. De wederpartij kan de opdracht te allen tijde beëindigen. De wederpartij kan de opdracht beëindigen door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Indien de wederpartij de opdracht met VoM (tussentijds) beëindigt dan is VoM gerechtigd de reeds door haar uitgevoerde werkzaamheden tegen een uurtarief van 69 euro exclusief omzetbelasting bij de wederpartij in rekening te brengen, tenzij het overeengekomen factuurbedrag lager is. In laatstgenoemde geval wordt alsdan het overeengekomen factuurbedrag bij de wederpartij in rekening gebracht.

8. Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst komt slechts tot stand nadat VoM hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Uitvoering van de overeenkomst

9. De wederpartij zal VoM zo goed mogelijk infomeren, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Dit houdt onder meer in dat de wederpartij bij aanvang van de opdracht een zo volledig mogelijk dossier overlegt (order, orderbevestigingen, facturen, evt. aanwezige correspondentie, gegevens debiteur ect.) en VoM informeert over na de overdacht van de incasso door de wederpartij betaalde bedragen. Indien VoM als gevolg van een incompleet dossier of onvolledige informatievoorziening extra werkzaamheden dient uit te voeren dan is zij gerechtigd deze werkzaamheden op basis van een uurtarief van 69 euro, exclusief omzetbelasting, bij haar wederpartij in rekening te brengen.

10.  VoM behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.  Indien VoM een termijn geeft waarbinnen zij de werkzaamheden uitvoert dient deze termijn slechts als indicatie.

12.  De wederpartij is vrij om VoM te benaderen met het communicatiemiddel naar keuze, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot telefoon, internet, post.nl of koeriersdienst. VoM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden indien een communicatiemiddel niet naar behoren functioneert. De wederpartij dient in het geval van een geschil aan te tonen dat het door haar verzonden bericht VoM heeft bereikt.

13.  VoM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en te factureren, zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.

Prijzen & Betaling

14.  Alle prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

15.  Facturen dienen binnen tien dagen na factuurdatum zonder verrekening of andere inhouding aan VoM te worden voldaan.

16.  Indien de wederpartij zijn/haar betalingsverplichting(en) jegens VoM niet nakomt dan verbeurt de wederpartij een contractuele boete ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd de verschuldigde wettelijke rente.

17.  Indien de wederpartij na aanmaning ingebreke blijft het openstaande bedrag aan VoM te voldoen is laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente-en incassokosten, aan VoM heeft voldaan.

18.  Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde rente- en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan.

19.  VoM is te allen tijde bevoegd om alvorens een opdracht uit te voeren een voorschot te bedingen.

20.  Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surcéance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is de vordering direct opeisbaar, onverminderd het recht van VoM om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.

21.  VoM is gerechtigd om, bij wijze van voorschot, gelden welke zij in het kader van de opdracht heeft geïncasseerd onder zich te houden en te verrekenen met de bedragen welke VoM van de wederpartij heeft te vorderen.

22.  De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door /haar aan VoM verschuldigde.

23.  Indien VoM voor de uitvoering van de opdracht verschotten of andere bedragen aan derden dient te voldoen worden deze bedragen doorberekend aan de wederpartij. VoM zal de opdracht pas uitvoeren indien de wederpartij het bedrag van deze bedragen op de rekening van VoM heeft laten bijschrijven.

24.  VoM behoudt zich het recht voor om afgifte van alle bescheiden, welke zij namens de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, op te schorten tot het moment dat alle openstaande bedragen (inclusief rente en incassokosten) aan VoM zijn voldaan.

Aansprakelijkheid

25.  De aansprakelijkheid van VoM is behoudens opzet of grove schuld van VoM of haar leidinggevende ondergeschikten, beperkt tot het bedrag dat de door haar afgesloten verzekering uitkeert. Indien de aansprakelijkheid niet valt onder een door VoM afgesloten verzekering is de aansprakelijkheid van VoM beperkt tot het bedrag wat VoM in de zes (6) maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming bij haar wederpartij in rekening heeft gebracht. Indien de aansprakelijkheid een serie van toerekenbare tekortkomingen omvat dan geldt deze serie als één (1) toerekenbare tekortkoming.

26.  De aansprakelijkheid van VoM heeft slechts betrekking op directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

       ·   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze              algemene voorwaarden;

       ·   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VoM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VoM                        toegerekend kunnen worden;

       ·   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van                directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

27.  VoM is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie welke is ontstaan als gevolg van de door VoM gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden.

28.  VoM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de datum waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VoM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VoM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht.

29.  VoM is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt als gevolg van (onjuiste en/of onvolledige) informatie welke zij van de wederpartij heeft ontvangen.

30.  VoM maakt voor de uitvoering van de opdracht gebruik van derden. VoM is niet aansprakelijk voor eventueel door deze derden gemaakte fouten.

31.  VoM verricht de werkzaamheden naar haar beste vermogen. VoM kan echter nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald.

32.  De wederpartij vrijwaart VoM tegen alle aanspraken van derden, alsook de redelijke kosten, de kosten van rechtsbijstand daarbij inbegrepen, die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden van VoM, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens VoM.

33.  VoM is voor een goede uitvoering van de opdracht vrijwel altijd afhankelijk van goed functionerende internetverbinding alsmede goed functionerende hard- en software. VoM is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit indien voornoemde hard-en software en/of internetverbinding niet en/of niet voldoende functioneert.

Reclames

34.  Onverminderd in artikel 6:89 BW is bepaald vervalt een vordering tot schadevergoeding in ieder geval na één (1) jaar waarop de wederpartij zich bewust is geworden van de schade en van VoM als (mogelijk) aansprakelijke partij.

35.  Reclames dienen schriftelijk bij VoM te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangt. Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te worden ingediend. 

Overmacht

36.  Als VoM haar verplichtingen jegens een wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat deze overmacht voortduurt.

37.  Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VoM geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor VoM niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. VoM is bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot in geval van ziekte van haarzelf of haar directe gezinsleden in eerste graad, stagnatie in haar onderneming of de onderneming(en) die VoM inschakelt voor de uitvoering van de opdracht, natuurrampen, technische storingen, stakingen etc.

Geheimhouding

38.  VoM en haar wederpartij verplichten zich jegens elkaar tot absolute geheimhouding jegens anderen, welke geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen VoM en haar wederpartij. Deze geheimhouding komt zijdens VoM te vervallen indien zij met de wederpartij tot de conclusie komt dat er een derde bij de uitvoering van de opdracht wordt betrokken. Slechts in dat geval heeft VoM toestemming om de opdracht inhoudelijk met een derde te bespreken.

39.  Het is de wederpartij niet toegestaan om de door VoM in het kader van de opdracht gebruikte modellen, adviezen, voorbeelden enz. zonder voorafgaande toestemming van VoM aan derden te verstrekken. Indien dat toch gebeurt, dan verbeurt de wederpartij jegens VoM een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van 7.500 euro, onverminderd het recht van VoM om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.

 

Forumkeuze & Toepasselijk recht

40.  Op de overeenkomsten tussen VoM en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

41.  Eventuele geschillen tussen VoM en haar wederpartijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij VoM er om haar moverende reden voor kiest het geschil aan een andere rechter voor te leggen.

bottom of page